Privacy- en cookiebeleid

Wij nemen jouw privacy serieus. Daarom verwerken en gebruiken we informatie over jou op een veilige manier.

In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie we van je verzamelen, waarom we dat doen en hoe we die informatie beschermen. Een en ander in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Wie is Move to Mend?

De partij waaraan wordt gerefereerd als ‘we’ of ‘onze’ in dit privacybeleid is Move To Mend, praktijk voor therapie en coaching, gevestigd aan de Dijkshoornseweg 133, 2635EN in Den Hoorn (KvK-nummer: 61732702). De praktijkruimte is aan de Phoenixstraat 66, 2611AM in Delft. De praktijk is bereikbaar via: info@movetomend.nl.

Het is een praktijk voor lichaams- en ervaringsgerichte (psycho)therapie en coaching. Oprichter en therapeut/coach is Anne de Meij.

 1. Welke informatie verzamelen we en waarom?

Deze sectie van ons privacybeleid omschrijft de verschillende typen informatie die verzameld worden door ons, of dat nu automatisch gebeurt of dat je die gegevens zelf vrijwillig verstrekt.

Automatisch verzamelde informatie op de website m.b.v. cookies:

 • de internetbrowser en het apparaat dat je gebruikt
 • de datum en tijd dat je onze website bezoekt
 • hoe je onze website en de inhoud daarvan gebruikt

De verzameling van deze gegevens gebeurt via cookies (zie ook paragraaf 7) van Google. Move to Mend analyeert periodiek het gedrag van bezoekers op haar website via Google Analytics om de inhoud van de website te optimaliseren. Google gebruikt deze cookies om de websitestatistieken in de dashboards van Google Analytics te kunnen tonen. Deze statistieken zijn voor Move to Mend anoniem, omdat de IP-adressen geanonimiseerd zijn. Dat is ook niet het doel waarnaar wordt gestreefd.

We hebben alle opties om gegevens met Google te delen uitgezet.

We hebben voor Google Analytics een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten.

Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google verwerken. Google mag de informatie niet gebruiken voor haar andere diensten.

 

Naam cookie Doel Vervaltermijn
_ga

 

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt 2 jaar

 

_gat Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen 1 dag
_gid

 

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag

 

 

Informatie bij invullen en verzenden van het contactformulier op de website:

 • naam
 • e-mailadres
 • onderwerp
 • inhoud bericht

Via het onderwerp en bericht kan je zelf bepalen waarvoor je contact zoekt met Move to Mend, bijvoorbeeld om een vraag beantwoord te krijgen.

 1. Het e-mailadres wordt gebruikt om een reactie te sturen op het ingezonden formulier;
 2. De naam wordt gebruikt om de reactie te personaliseren.

Informatie op het intakeformulier:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer, e-mailadres
 • anamnese
 • omstandigheden
 • hulpvra(a)g(en)
 1. naam is nodig om te weten op welke cliënt het intakeformulier betrekking heeft;
 2. adres is nodig om aanmaningen per post te kunnen versturen wanneer cliënt de betalingstermijn(en) overschrijdt;
 3. jouw telefoonnummer wordt gebruikt om te bellen wanneer er op korte termijn contact nodig is, zoals het annuleren van een sessie of wanneer er op e-mail(s) niet wordt gereageerd; ook kan het gebruikt worden om te communiceren via WhatsApp wanneer dat wordt overeengekomen;
 4. e-mailadres is nodig om facturen digitaal te versturen, te communiceren over (het plannen van) afspraken en het versturen van een ingescand exemplaar van de opdrachtbevestiging;
 5. jouw anamnese, omstandigheden en hulpvraag/-vragen worden gebruikt om inhoud van de therapie/coaching te kunnen bepalen.

Sessieverslagen

 • sessieverslag op schrift
 • audioverslag (optioneel)
 1. Sessieverslagen op schrift worden opgeslagen om efficiënt te kunnen werken. Het is onmogelijk om alles te onthouden wat tijdens sessies gebeurt, terwijl dat wel (deels) van nut kan zijn voor vervolgsessies;
 2. Om de kwaliteit van de therapie en coaching te waarborgen werkt Move to Mend met supervisoren. Het kan voorkomen dat voor een supervisie een audioverslag (geluidsopname) nodig is. In dat geval wordt cliënt expliciet om toestemming gevraagd om het audioverslag te mogen delen met de supervisor. Dat gebeurt geanonimiseerd waardoor de identiteit van cliënt voor de supervisor onbekend blijft.

 

 1. Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

We beperken de toegang tot jouw informatie tot medewerkers die de informatie nodig hebben en verplicht zijn die informatie te beschermen en vertrouwelijk te houden. Op dit moment heeft Move to Mend naast de oprichter Anne de Meij, geen medewerkers.

Het delen van jouw (persoons)gegevens aan derden, waaronder huisarts, specialist, andere therapeut (in geval van overdracht en/of doorverwijzing), gebeurt alleen indien jij er expliciet toestemming voor gegeven hebt, of indien dit wettelijk verplicht is.

 1. Hoe (lang) bewaren we jouw gegevens?

We bewaren je persoonlijke gegevens slechts zolang nodig is voor het doel waarvoor ze werden verstrekt of zolang nodig is omdat dat wettelijk verplicht is.

Uit ervaring weten we dat cliënten na een afgerond traject later terug kunnen komen voor een vervolg. Het is dan inefficiënt om als therapeut/coach helemaal opnieuw te moeten beginnen wanneer alle gegevens/verslagen zouden zijn vernietigd. Hierom worden de gegevens uit paragraaf 2 normaliter 5 jaar bewaard.

We hechten veel waarde aan een goede beveiliging van jouw informatie. We zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

De inhoud van het intakeformulier en de sessieverslagen zijn van dermate gevoelige aard, dat besloten is deze alleen in handgeschreven vorm en  achter slot en grendel te bewaren.

 1. Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om:

 • jouw persoonlijke gegevens in te zien
 • te zien welke persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt en dit te beperken
 • jouw persoonlijke gegevens te laten rectificeren of wijzigen
 • jouw persoonlijke gegevens te laten verwijderen
 • persoonlijke gegevens over te dragen
 • een menselijke blik bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering
 • bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Ondanks het recht op vergetelheid kan het op grond van een wettelijke plicht of hoger doel noodzakelijk zijn om gegevens te waren. Deze termijn zal niet langer zijn dan strikt noodzakelijk en hierover word je geïnformeerd.

 1. Hoe kun je deze rechten uitoefenen?

Je kunt contact opnemen via info@movetomend.nl.

 1. Wat zijn cookies?

Door jouw gebruik van onze website kunnen cookies op jouw computer worden geplaatst en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de applicatie of browser stuurt met de bedoeling dat deze applicatie of browser de informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Onze cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

 1. Wijzigingen privacybeleid

Dit beleid kan worden aangepast. De gewijzigde versie wordt via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om het privacybeleid regelmatig te bekijken.

Laatst gewijzigd op 23 juni 2019.