Algemene voorwaarden

Coaching en begeleiding

Artikel 1. Definities
1. De coach/begeleider: Anne de Meij, Move to Mend
2. De cliënt: de wederpartij van Move to Mend
3. Dienstverlening: de coaching dan wel begeleiding die door coach/begeleider aan cliënt wordt geleverd in opdracht van cliënt. De dienstverlening kan in verschillende vormen worden overeengekomen en geleverd, waaronder als een losse verrichting en als een traject van een aantal losse verrichtingen; in groepsverband of individueel.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Op alle overeenkomsten tussen de coach/begeleider enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.
3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de coach/begeleider zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
1. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse diensten/verrichtingen betreffen.
2. Een overeenkomst tussen de coach/begeleider en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.
3. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de coach/begeleider schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
4. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding
1. De duur van de dienstverlening is vastgelegd in een overeenkomst, zoals beschreven in artikel 3. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
2. Coach/begeleider is gerechtigd om op ieder moment zonder opgaaf van reden de dienstverlening stop te zetten. In dat geval is cliënt niet verplicht om toekomstige verrichtingen / consulten te betalen. Echter, afgeronde verrichtingen / consulten zullen betaald moeten worden conform de afgesproken betalingsvoorwaarden zoals beschreven in artikel 8. In geval dat cliënt vooraf betaald heeft voor toekomstige verrichtingen, zal coach/begeleider het bijbehorende bedrag vergoeden aan cliënt.
3. De coach/begeleider kan tijdens een traject beslissen dat de dienstverlening niet geschikt en/of toereikend is voor cliënt en de cliënt doorverwijzen naar een collega, dan wel een therapeut of arts. In dat geval kan de overeenkomst worden opgezegd door de coach/begeleider. De verplichting tot betaling van de verrichtingen is in dat geval gelijk aan de beschrijving in lid 2 van dit artikel.
4. Cliënt is, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:
– De coach/begeleider één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen;
– Voor de coach/begeleider faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.
Cliënt is in dat geval verplicht om afgeronde verrichtingen / consulten te betalen conform de afgesproken betalingsvoorwaarden zoals beschreven in artikel 8.

Artikel 5. Annulering
1. Annulering van afspraken door cliënt voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.

2. Bij niet annuleren (niet op komen dagen) of bij annulering binnen 24 uur vóór de afspraak is de coach/begeleider gerechtigd de dienstverlening naar redelijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.
3. De coach/begeleider is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft datum en tijdstip. In dat geval is de coach/begeleider geen financiële tegemoetkoming verschuldigd aan cliënt.

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht.
1. De coach/begeleider zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover coach/begeleider daartoe wettelijk verplicht is of de coach/begeleider toestemming heeft verkregen van cliënt.

Artikel 7. Tarieven
De tarieven van de dienstverlening zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of zijn vermeld in de offerte dan wel overeenkomst voor de betreffende dienstverlening.

Artikel 8. Facturering en betaling
1. Facturering van de dienstverlening vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven, aantal verrichtingen en duur van de verrichtingen, bij aanvang van de dienstverlening.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de coach/begeleider te betalen.
3. Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.
4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim.
5. De coach/begeleider is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De coach/begeleider zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening.
6. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten en administratiekosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de coach/begeleider is sprake van een inspanningsverplichting. De therapeut heeft echter geen resultaatverplichting. Dit betekent dat de cliënt voor wat betreft de invloeden, uitwerking en gevolgen van de dienstverlening, positief dan wel negatief, zelf verantwoordelijk is.
2. De coach/begeleider is op geen enkele wijze aansprakelijk voor (medische/geestelijke) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen. De coach/begeleider is daarnaast op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gevolgschade.
3. Cliënt is zelf verantwoordelijk om tijdens en na de dienstverlening tijdig en duidelijk aan te geven wanneer hij/zij het gevoel heeft dat de dienstverlening een negatieve invloed op zijn/haar fysieke en/of mentale gesteldheid heeft.
4. Cliënt zal geen schade toebrengen aan zichzelf, omgeving, materialen, de coach/begeleider en derden tijdens de dienstverlening (sessies/lessen/workshops). In geval van schade is de coach/begeleider gerechtigd alle daaruit voortvloeiende kosten op de cliënt te verhalen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met een overkomst waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, zullen worden beslecht door een bevoegde Nederlandse rechter.

 

Delft, februari 2016
Ingeschreven bij de KvK te Den Haag onder nummer 61732702.